Ziirto sisälogistiikan kehittäminen

Me olemme Ziirto.

Ekologisuus ja tuottavuus ovat olleet vastakkaisissa ääripäissä liian pitkään. Tulevaisuuden ratkaisujen tulee huolehtia sekä ekologisuudesta että toiminnan jatkuvuudesta tuloksenteon kautta. Logistiikassa tuotetaan n. 7% maailman hiilidioksidipäästöistä, eikä tahti tule nykyratkaisuilla hidastumaan.

Ziirto on syntynyt tarpeesta tehostaa ja kehittää logistiikan toimintoja. Meillä on käytössämme ainutlaatuinen tutkimuspaketti, jolla tunnistamme potentiaalin tehokkuuden ja ekologisuuden kasvattamiseen asiakkaan päivittäisissä prosesseissa.


Voit luottaa siihen, että Ziirron suositus on paras ratkaisu ympäristön ja tuottavuuden kannalta.

Tommi Mustakorpi
Myyntipäällikkö, partner
Puhelin +358 50 3052201

Tommi Mustakorpi • Asiakkuudet
Myyntipäällikkö

SOVI ETÄTAPAAMINEN MINUN KALENTERISTA (linkki)

Tommi lähestyy logistiikkaa aina asiakkaiden tarpeet edellä, prosessien parantamisen ja tehostamisen näkökulmasta. Omalla vahvalla yli 15 vuoden kokemuksella teknisen kaupan toiminnanohjauksen ja ohjelmistojen myynnin parissa vietetystä ajasta niin kotimaassa kuin ulkomailla, saadaan aikaiseksi hyvä kokonaisuus ja löydetään asiakkaalle aina parhaat ratkaisut.

Projektipäällikön vastuut isommissakin ohjelmistoprojekteissa on luonut vahvan osaamisen myös koko yrityksen toiminnan kehittämiseen, jolla löydetään varmasti yhdessä pullonkaulat ja kehittämistä vaativat asiat. Tommin osaamisaluetta on myynti- ja projektitoiminnan lisäksi markkinointi ja viestinnän tekeminen.

 

Jussi Huhtanen
Liiketoimintajohtaja, partner
Puhelin +358 400 660150

Jussi Huhtanen • Asiakkuudet
Liiketoimintajohtaja, partner

Jussi lähestyy logistiikkaa koko tavarantoimitusketjun vinkkelistä. Yli 15-vuoden kokemus teknisestä tukkukaupasta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin antaa loistavat valmiudet tuottaa vain parasta asiakkaillemme. Jotta saadaan aikaan mahdollisimman tehokas ja ympäristöystävällinen logistinen ketju tarvitaan mukaan koko toimitusketju.

Jussilla on myös vahva kokemus tavarantoimittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä aina loppuasiakkaalle asti. Liiketoiminnan johtaminen, myynti- ja markkinointi ovat toimitusketjun ohella Jussin osaamista.

Mika Eskola
Toimitusjohtaja, partner
Puhelin +358 40 5516938

Mika Eskola • Asiakkuudet
Toimitusjohtaja, partner

Mika lähestyy logistiikkatoimintaa henkilöresurssoinnin ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Yli 15 vuoden kokemus yhden Suomen suurimman henkilöstöpalveluyritys Opteam Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan johtamisesta niin yrittäjänä kuin toimitusjohtajana on asiakkaan hyödynnettävänä.

Kokemus auttaa asiakasta rakentamaan tehokkaan ja toimivan organisaation henkilöstöresursoinnin näkökulmasta katsoen. On kyse sitten organisaation nykyisestä organisaatiosta, jonka suorituskykyä pitää tehostaa tai sitten henkilöresurssien rekrytoimisesta Suomesta tai kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

Toni Salminen
Kehitysinsinööri, partner
Puhelin +358 45 6764900

Toni Salminen • Kehitysprojektit
Kehitysinsinööri, partner

Toni lähestyy logistiikkatoimintaa tutkijan ja kehittäjän näkökulmasta. Vuosien kokemus alasta ja laajoista ulkoistus-, automaatio- ja prosessikehityksestä takaavat, että hyvin hoidettu logistiikka on asiakkaidemme kilpailuetu.

Työntutkimuksen sertifiointi on syventänyt osaamista entisestään ja työkalupakkiin on vuosien varrella tullut mukaan parhaita käytänteitä myös leanistä. Toni liikkuu ketterästi strategisen konsultoinnin ja konkreettisen prosessikehityksen välimaastossa.

Matti Pitkäranta
Kehitysinsinööri, partner
Puhelin +358 50 4388944

Matti Pitkäranta • Kehitysprojektit
Kehitysinsinööri, partner

Matti kehittää liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta erityisesti tuotantoprosesseja tutkimalla ja ymmärrystä lisäämällä. Tiedolla johtaminen ja tehokas kehittäminen alkavat mitattavan datan hyödyntämisestä ja kokonaisuuden hahmottamisesta, jonka pohjana hyödynnetään mm. lean-filosofiaa.

Matin työn keskiössä on kunnioitus tutkittavan työn ammattilaisia kohtaan – heitä kuunnellen ja osallistaen varmistetaan kehityshankkeen oikea suunta ja lopulta onnistuminen. Kokemus tuotannon suunnittelusta, monipuolisista kehitysinsinöörin tehtävistä ja pakkaussuunnittelusta varmistavat, että asiakkaan logistiikan ja prosessien kehitys on kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista alusta loppuun.

Ville Mertanen
Kehitysinsinööri
Puhelin +358 50 5513100

Ville Mertanen • Kehitysprojektit
Kehitysinsinööri

Ville näkee logistiikan sekä liiketoiminnan kehittämisen mitattavan datan, että toiminnan ymmärtämisen näkökulmasta. Kokemukset logistiikasta kolmelta eri vuosikymmeneltä ovat luoneet työkalut joilla osataan ammentaa historiasta, tutkia ja toteuttaa nykypäivänä sekä luoda tulevia kehityksiä asiakkaille.

Villen työn tärkeimpänä fokuksena on asiakaskokemus - hyvä projekti alkaa hyvällä kokemuksella. Ammatin harjoittajia kuunnellen opitaan parhaiten mihin suuntaan projektia lähdetään viemään sekä minkälaisia työkaluja projektiin tarvitaan. Kokemukset työntutkinnassa, logistiikan kehityksessä sekä Lean six sigma-filosofiassa luovat hyvän pohjan projekteihin.

 

Marko Lapp
Kehitysinsinööri
Puhelin +358 50 5559114

Marko Lapp • Kehitysprojektit
Kehitysinsinööri

Marko lähestyy logistiikkatoimintaa varaston näkökulmasta. Mitä kaikkea varastossa voidaan tehdä laadukkaammin, jotta sen toiminta tukee paremmin yrityksen liiketoimintaa. Hyvin toimiva varasto tukee yrityksen liiketoimintaa sekä joustaa ja mukautuu liiketoiminnan muutoksiin.

Markon työn tähtäimenä on ratkaista työn ammattilaisten haasteet työsuoritteissa ja parantaa logistiikkaketjun suoritustasoa. Olennaisena asiana on työntekijöiden kunnioittaminen, kuunteleminen ja osallistuttaminen kehityshankkeen läpiviemisessä. Kokemukset varastopäällikön ja tuotannonsuunnittelijan rooleista niin manuaalisessa kuin automatisoidussa logistiikkakeskuksessa takaavat laajan ymmärryksen erilaisten ratkaisujen hyödyistä.

 

 

Jukka Vuorenmäki
Kehitysinsinööri

Puhelin +358 50 366 9327

Jukka Vuorenmäki • Kehitysprojektit
Kehitysinsinööri

Jukka tarkastelee logistiikkatoimintoja perustuen loppuasiakkaiden tarpeisiin. Niitä palvelevien toimintojen kehittämisen keskiössä ovat tarkoituksenmukaisten työmenetelmien hyödyntäminen, pelkästään hyödyllisten asioiden tekeminen kerralla oikein ja kaiken etsimisen tarpeen poistaminen. Sekä kehittämisessä, että arkisessa puurtamisessa avainasemassa ovat ymmärrys ja kunnioitus jokaisen työpanoksen vaikutuksesta työkavereidensa tekemiseen, kokonaisuuteen sekä loppuasiakkaiden kokemaan lisäarvoon.

Jukan realistinen käsitys materiaalin käsittelyn automaation tuomista eduista, sekä myös sen rajoitteista, tarjoaa nykyaikaisen näkökulman toimintojen tehostamiseen. Vuosien monipuolinen kokemus erityyppisten logistiikkatoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä on jalostanut kyvyn havaita ne kehityskohteet, joilla on merkittävin vaikutus tehokkuuteen, laatuun ja turvallisuuteen.

Aleksi Kantola
Kehitysinsinööri

Puhelin +358 50 4710929

Aleksi Kantola • Kehitysprojektit
Kehitysinsinööri

Aleksi lähestyy logistiikkatoimintaa operatiivisen toiminnan johtamisen näkökulmasta. Vuosien laaja kokemus aina suorittavan tason tekijästä liiketoiminnan johtamiseen asti on antanut laajan tietotaidon eri esihenkilötason työtehtävistä, toimintamalleista sekä työkaluista. Monipuolisen päivittäisjohtamiskokemuksen lisäksi Aleksin työkalupakista löytyy useamman vuoden kokemus laatustandardeista (ISO 9001 ja 14001) sekä sisälogistiikan ulkoistus-, haltuunotto- ja kehitystoiminnoista kehityspäällikön ominaisuudessa. Työmarkkinajärjestöjen (EK, SAK) hyväksymän rationaalisen työntutkijan pätevyyden omaavana henkilönä Aleksin osaamista voidaan hyödyntää mm. suoritehinnoittelussa sekä kannustepalkkiomalleissa.

Aleksi luottaa arkeen, jossa johtaminen on valmentavaa, perustekeminen on laadukasta ja toiminnalle on luotu oikeanlaiset mittarit. Ruoho on aina vihreämpää siellä, missä toimintamallit ja prosessit ovat standardoituja sekä yrityksen johto ja henkilöstö sitoutuneesti noudattavat jatkuvan parantamisen periaatteita.

Harri Hirvonen
Talousjohtaja
Puhelin +358 50 3223282

Harri Hirvonen • Hallinto
Talousjohtaja

Harri lähestyy logistiikkatoimintaa yrityksen strategian ja pitkän aikavälin toimintaedellytysten parantamisen näkökulmasta. Yli 20 vuoden kokemus yritysten liiketoimintojen kehittämisen, talouden ja hallinnon johtamisesta on osaltaan varmistamassa palvelumme vaikuttavuutta näiden toimintaedellytysten parantamisessa.

Logistiikan ja yritysten kaikkien prosessien suunnitelmallisella, johdonmukaisella ja käytännön läheisellä parantamisella on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja rahoitukselliseen asemaan.